O nas

Polityka prywatności

I. Warunki ogólne.
Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony danych osobowych użytkowników serwisu znajdującego się pod adresem elektronicznym www.browarwarmia.pl zwanego dalej „Serwisem”.
Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest Browar Warmia Sp. z o. o. z siedzibą w Olsztynie 10-162, ul. F. Nowowiejskiego 15, KRS 0000247920, REGON 280078025, NIP 7393538667
W przypadku pytań związanych z przetwarzaniem swoich danych osobowych przez Browar Warmia, można skontaktować się z Administratorem, wykorzystując wykazane dane kontaktowe: pawel.cichy@browarwarmia.pl lub na adres Browar Warmia Sp. z o. o. ul. F.Nowowiejskiego 15, 10 – 162 Olsztyn.
Zawartość stron Serwisu stanowi własność Administratora danych i jest prawnie chroniona.
Użytkownik Serwisu musi być pełnoletni.
W celu korzystania z Serwisu Użytkownik powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do Sieci Internet. Dostęp do Serwisu może odbywać się przy wykorzystaniu najpopularniejszych przeglądarek internetowych.
Administrator oświadcza, że strony Serwisu są wolne od treści naruszających prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności od treści zawierających informacje, które powodują lub stanowią zagrożenie prywatności lub bezpieczeństwa jakichkolwiek osób, zawiera informacje promujące nielegalne działania bądź zachowania, które są obraźliwe, stanowią groźbę, są nieprzyzwoite, zniesławiające lub oszczercze, wzbudzających rasizm, prześladowanie z przyczyn etnicznych, kulturowych bądź religijnych, promujących lub sprzyjających działaniom przestępczym, naruszających prawa osób trzecich, w prawa własności intelektualnej lub stanowiące inną formę naruszenia dóbr prawnie chronionych.

II. Cel zbierania danych
Administrator danych przetwarza dane osobowe użytkowników w celu i zakresie niezbędnym dla korzystania prze nich z Serwisu.

III. Prawo dostępu

Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do danych, ich usunięcia, sprostowania (w przypadku, gdy dane są niekompletne lub nieprawidłowe), ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofać taką zgodę z tym zastrzeżeniem, że nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Administrator danych zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

IV. Dostęp do danych osób trzecich
Do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora danych osobowych oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.
Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
Dane użytkowników mogą być przekazywane do podmiotów z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego – tj. do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Podmioty te przynależą do porozumień uznawanych przez Komisję Europejską za spełniające odpowiedni poziom ochrony (zgodnie z wymogami określonymi w Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. przyjętej na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE – USA/ Privacy Shield Framework) lub innych podmiotów, co do których odpowiedni poziom ochrony zapewniony jest za pomocą prawnie wiążącego i egzekwowalnego instrumentu między organami lub podmiotami publicznymi; wiążących reguł korporacyjnych zgodnie z art. 47 RODO, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję; standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez organ nadzorczy i zatwierdzonych przez Komisję zgodnie z procedurą sprawdzającą; zatwierdzonego kodeksu postępowania z wiążącymi i egzekwowalnymi zobowiązaniami Administratora lub podmiotu przetwarzającego w państwie trzecim do stosowania odpowiednich zabezpieczeń, w tym w odniesieniu do praw osób, których dane dotyczą; zatwierdzonego mechanizmu certyfikacji wraz z wiążącymi i egzekwowalnymi zobowiązaniami Administratora lub podmiotu przetwarzającego w państwie trzecim do stosowania odpowiednich zabezpieczeń, w tym w odniesieniu do praw osób, których dane dotyczą. W innych przypadkach nie przewiduje się przekazywania danych osobowych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Informacje na temat Privacy Shield można znaleźć pod linkiem: https://www.privacyshield.gov
Administrator danych osobowych może wykorzystać powierzone dane w celach:
a. Świadczenia usług związanych ze stroną internetową oraz programem lojalnościowym.
b. W celach marketingowych – przesyłania informacji handlowych dotyczących produktów i usług Browar Warmia, a także podmiotów trzecich.
c. W celach statystycznych, a także w celach do przeprowadzania badań i ankiet.
d. W celach rozpatrywania reklamacji.
e. W celach udzielania odpowiedzi na pytania lub wnioski skierowane do Administratora
Dane osobowe Użytkowników mogą podlegać profilowaniu prostemu na potrzeby programu lojalnościowego.

V. Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych.
Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z regulacjami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych z odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

VI. Okres przechowywania danych osobowych

Dane Użytkowników będą przechowywane przez następujące okresy w zależności od celu w zakresie którego są przetwarzane:
a. W razie zawarcia z Użytkownikiem umowy, dane będą przetwarzane przez Browar Warmia co do zasady przez czas obowiązywania tej umowy, a po jej zakończeniu, przez okres, w którym możliwe jest powstanie ewentualnych roszczeń związanych z nią związanych (tj. przez okres przedawnienia roszczeń związanych z działalnością gospodarczą – 3 lata). W razie powstania roszczeń Pani/ Pana dane będą przechowywane przez okres trwania postepowania sądowego uwzględniając okres egzekucji wyroku.
b. Przedstawiania ofert prowadzenia działać marketingowych – dane będą przechowywane przez okres trwania umowy; a po jej zakończeniu, nie dłużej niż okres przedawnienia roszczeń;
c. Rozliczeń podatkowych i księgowych oraz wewnętrznej archiwizacji – dane będą przechowywane przez okres 5 la po zakończeniu roku, w którym miało miejsce zdarzenie finansowe do momentu przedawnienia się zobowiązań podatkowych;
d. Zapewnienia rozliczalności – dane takie, co do zasady mogą być przechowywane bezterminowo. Informujemy jednak, iż będzie to miało miejsce w wyjątkowych przypadkach – np. w sytuacji, w której wyrażono by przez Panią/ Pana sprzeciw wobec przetwarzania.

VII. Mechanizm cookies.
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
Sesyjne (session cookies) oraz stałe (persistent cookies). Cookies Sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania się, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies (cookies mogą pozostawać na urządzeniu Użytkownika przez różne okresy czasu – może to być czas trwania sesji, albo ustawiony czas istnienia) lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
Cookies identyfikują dane urządzenia i przeglądarki używane do przeglądania stron internetowych. Pozwalają np. dowiedzieć się czy dane urządzenia odwiedzały już stronę. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
W ramach Serwisu możemy przetwarzać dane dotyczące sposobu korzystania z witryn za pomocą komputera, tabletu czy smartphona lub innego urządzenia, za pomocą uzyskujesz dostęp do stron internetowych. Niektóre z tych danych, w połączeniu z innymi danymi mogą stanowić dane osobowe.
W ramach Serwisu są stosowane następujące pliki cookies:
a. „niezbędne” pliki cookies – niezbędne do funkcjonowania strony internetowej, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu; służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu. Tych plików cookies nie można wyłączyć w ramach zarządzania ustawieniami cookies. Możesz jednak ustawić swoją przeglądarkę tak, aby zablokować te pliki cookies, ale niektóre elementy strony nie będą wtedy działać. Te pliki cookies nie przechowują żadnych danych osobowych.
b. „analityczne”/ „wydajnościowe” pliki cookies – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych, aby pomóc nam zrozumieć, w jaki sposób wykorzystywane są nasze witryny internetowe lub pomóc nam w dostosowaniu naszych stron internetowych; te pliki cookie pozwalają nam na zliczenie wizyt i źródeł ruchu w naszej witrynie, dzięki czemu możemy mierzyć i usprawniać jej działanie. Dzięki nim możemy dowiedzieć się, które strony są najbardziej, a które najmniej popularne, a także zrozumieć, jak odwiedzający poruszają się po naszej witrynie. Wszystkie dane gromadzone przez te pliki cookie są agregowane, w związku z czym pozostają anonimowe. Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody (tj. zmieni domyślnie udzieloną zgodę) na stosowanie tych plików cookie, nie będziemy wiedzieć, kiedy odwiedził naszą witrynę, ani nie będziemy w stanie monitorować jej działania. Bez tych plików cookie niektóre funkcje mogą stać się niedostępne.
c. „funkcjonalne” pliki cookies – umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp. Zadaniem tych plików cookie jest umożliwienie użytkownikowi korzystania z naszej witryny w sposób lepiej dostosowany do jego osobistych preferencji w oparciu o jego wcześniejsze wizyty i wybrane ustawienia. Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody (tj. zmieni domyślnie udzieloną zgodę) na używanie tych plików cookie, niektóre funkcje strony mogą nie działać prawidłowo.
d. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczenie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich preferencji i zainteresowań odwiedzin na stronach internetowych, także przez działania remarketingowe z użyciem (ang.) third party cookies (ciasteczka stron trzecich) umieszczanych za pośrednictwem naszej strony przez naszych dostawców reklamowych, Mogą być one wykorzystane do tworzenia profili Użytkowników, prezentowania bardziej trafnych lub odpowiadających profilowi reklam na innych stronach, zapobieganiu ponownemu pojawianiu się tych samych reklam, a także mierzenia efektywności kampanii reklamowych. Pliki te mogą przechowywać informacje o fakcie, że witryna internetowa została odwiedzona z określonego urządzenia, a także przekazywać tego rodzaju dane partnerom reklamowym. Nie wyrażenie zgody na te pliki cookies nie umożliwia korzystania z serwisu. Jeśli Użytkownik nie zaakceptuje tych plików cookies, może nadal otrzymywać reklamy, lecz mniej dostosowane do swoich preferencji lub zainteresowań.
e. „społecznościowe” pliki cookies służą do udostępniania stron i treści naszych stron internetowych, które są interesujące, za pośrednictwem zewnętrznych sieci społecznościowych i innych witryn internetowych. Podczas dzielenia się informacjami przy użyciu funkcji udostępniania w ramach sieci społecznościowych zbudowanych wokół portali społecznościowych zbudowanych wokół portali społecznościowych lub przycisku „lubię to”, a także po powiązaniu konta na portalu społecznościowym z naszą stroną lub korzystania z treści zamieszczanych przez nas na stronach serwisów społecznościowych. Sieć społeczeństwa rejestruje tego rodzaju działania Użytkownika. Tego rodzaju informacje mogą być wykorzystywane w działaniach reklamowych lub do kierowania reklam na określoną grupę docelową. Nie wyrażenie zgody na te pliki cookies nie uniemożliwia korzystania z serwisu.

VIII. Wyłączenie odpowiedzialności.
Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Administratora danych, które zostały zamieszczone na Stronach Serwisu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.
Administrator danych nie odpowiada za działania lub zaniechania użytkowników, skutkiem których Administrator danych przetwarza podane przez nich dane osobwe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności
Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron internetowych Serwisu, a także zaprzestania działalności przeniesienia praw do serwisu odraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie czynności dokonywane przez Administratora danych nie mogą naruszać praw użytkowników.

IX. Kontakt z administratorem danych.
Wszelkie pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres administratora danych, o którym mowa w pkt. I lub na adres email pawel.cichy@browarwarmia.pl

X. Skargi.

W przypadku chęci wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych należy przesłać mail wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi na adres pawel.cichy@browarwarmia.pl
Użytkownikom przysługuje także prawo do wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod adresem ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

XI. Zmiany Polityki Prywatności.
Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności.

Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji.

15.04.2021r.